duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 9581 ha
Intravilan: 465 ha
Extravilan: 8328 ha
Populatie: 2146
Gospodarii: 1061
Nr. locuinte: 957
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 2
Asezarea geografica:
Comuna Dăeni este situată în sud-estul României, în regiunea Dobrogea, respectiv în partea sud-vest a judeţului Tulcea, pe malul drept al Dunării - braţul Măcin.
Se află la 40 km de extremitatea sudică a Munţilor Măcin, la 40 km de oraşul Babadag, la 80 km de Municipiul Tulcea şi la 100 Km de Municipiul Constanţa.
Comuna este delimitată de următoarele unităţi administrativ-teritoariale:
- nord: Comuna Ostrov şi Comuna Topolog;
- sud: Judeţul Constanţa şi Comuna Casimcea;
- est: Comuna Casimcea;
- vest: Dunărea - Braţul Măcin.
Acces în localitate se poate realiza pe cale rutieră şi pe apă.
- Legătura rutieră cu comuna este asigurată de următoarele drumuri:
- drumul DJ 222 F pe ruta Măcin – Hârşova;
- drumul DJ 222 G pe ruta Dăeni – DN 22 A.
Pe apă, Braţul Măcin al Dunării asigură legătura cu Brăila – 70 km sau cu Hârşova – 25 km
Activitati specifice zonei:
Activitate: preponderent agricolă
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Comerţ
Obiective turistice:
În zona comunei se poate practica turism "de sine stătător" şi/sau turism de tranzit. Dăeni poate fi încadrată în tipul satelor turistice climatice şi peisagistice. Sunt întrunite criteriile pentru sport, pescuit, vânătoare, însă dominante sunt criteriile climatice şi peisagistice. Până în prezent această activitate nu a fost organizată. În prezent turişti sunt cei ocazionali, aflaţi în tranzit, pasionaţi de activităţi de pescuit, iubitori de natură sălbatică, precum şi persoanele în vizită la rudele sau prieteni din localitate sau aflaţi în delegaţie de serviciu
Malul Dunării - braţul vechi.
Evenimente locale:
În 14 octombrie - Ziua satului Dăeni şi Biserica Sfânta Paraschiva
Facilitati oferite investitorilor:
Înfiinţarea de exploataţii agricole;
Înfiinţarea de puncte de colectare şi prelucrare a materiilor prime rezultate din agricultură;
Înfiinţarea de complexuri agro-zootehnice;
Înfiinţarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie;
Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole şi puncte de colectare cereale;
Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală şi a programului FEADR;
Aprobarea Programului National – Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară;
Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul Tulcea cu privirea la accesarea fondurilor europene;
Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în special în domeniul dezvoltării zootehniei şi a infrastructurii aferente;
Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene prin Fondurile Structurale;
Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi;
Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM;
Disponibilitate de a încheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu investitori locali sau străini;
Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale in comuna;
Îmbunătăţiri funciare în vederea amenajării pajiştilor necesare asigurării hranei animalelor;
Modernizarea şi reabilitarea reţelei de iluminat public din comună;
Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic);
Înfiinţarea şi dezvoltarea unor reţele de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea agro-turismului;
Dezvoltare centru cultural;
Existenţa programelor comunitare şi naţionale de asigurare a accesului la educaţie pentru populaţia dezavantajate;
Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
Potenţial important al forţei de muncă locale;
Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.
Proiecte de investitii:
Reabilitare şi modernizare străzi-finalizat
Canalizare menajeră în sistem centralizat şi staţi de tratare ape uzate - în curs de finalizare
Centrul de asistenţă după programul şcolar - finalizat
Achiziţie tractor cu remorcă - relizat
Hora Pleşoaiei - tradiţie şi continuitate
Reabilitare şcoală cu clasele I - VIII-finalizat
Consolidare biserică - realizat
Amenajare spaţii verzi - realizat
Bază sportivă multifuncţională model tip II - realizat
Carieră de piatră
Amenajare şi dotare cabinet stomatologic - realizat
Reparaţii drumuri săteşti
Îmbunătăţirea infrastructurii comunei Dăeni
Cultură şi educaţie
Protejarea mediului
Dezvoltarea serviciilor publice, medicale şi sociale
Dezvoltarea economică
Sport, turism şi agrement
Participarea civică - implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţii